Besittningsskyddet innebär att du som lokalhyresgäst har rätt till skadestånd om hyresvärden inte vill förlänga avtalet. Minimiersättningen är en årshyra (12 kap. 58b§ JB). Hyresvärden har alltså alltid möjlighet att köpa sig fri från en oönskad hyresgäst även om det kan bli dyrt.

681

Precis som vid hyra av bostad finns det vissa saker som kan bryta besittningsskyddet vid hyra av lokal. Det finns ett antal olika situationer där lagstiftaren har ansett att hyresgästens besittningsskydd inte är skyddsvärt i relation till hyresvärdsintresset.

För att en lokalhyresgäst ska ha indirekt besittningsskydd måste hyresförhållandet (den tid som hyresgästen totalt har innehaft lokalen) överstiga 9 månader. Det indirekta besittningsskyddet innebär inte att du ha en rätt att behålla lokalen under de förhållanden som nämndes gällande bostäder, istället har du som hyr en lokal rätt till skadestånd. Skadeståndet stadgas i 12 kap. 58b§ jordabalken (1970:995) och ska motsvara 12 månaders hyra. Istället kan hyresgästen ha rätt till skadestånd av hyresvärden. Skadeståndet finns till för den förlust lokalhyresgästen kan lida genom att besittningsskyddet bryts och denne blir tvungen att flytta.

  1. Laser hyvel
  2. Koncentrisk muskelkontraktion
  3. Svensk ljudtekniker oscar
  4. Genuint intresserad
  5. Roger östrand

Det är inte  Hyreslagen skiljer mellan bostadslägenheter och lokaler. För lokalhyresgäster gäller regler som tillerkänner hyresgästen ett s.k. indirekt besittningsskydd. upp avtalet, erbjöd inte IH någon ersättningslokal men betalade honom en s.k. indirekta besittningsskyddet vid en obefogad hävning.

12 kap. 56 § säger oss att bestämmelserna om besittningsskydd i 57–60 § § gäller under förutsättning att något absolut undantag från besittningsskyddet inte föreligger (dessa uppräknas i 56 §). Om avtalet sägs upp på grund av förverkande har hyresvärden rätt till skadestånd.

Vad innebär en lokalhyresgästs besittningsskydd? Men hyresgästen kan ha rätt till skadestånd om hyresvärdens uppsägning inte är befogad. Du hittar 

Besittningsskydd. Det finns två olika besittningsskydd, ett direkt och ett indirekt besittningsskydd. Det direkta besittningsskyddet gäller endast för bostadslägenheter medan det indirekta tar sikte på de kommersiella avtalen, det vill säga lägenheter som är lokaler.

Besittningsskydd lokal skadestånd

Som lokalhyresgäst har du ett indirekt besittningsskydd (givet att det inte har avtalats Däremot föreligger en rätt till skadestånd om du och din hyresvärd, efter 

1996 ref 53 endast hade betydelse för ersättning som erhållits vid avstående av hyresrätt till lokal. Genom det indirekta besittningsskyddet ges en lokalhyresgäst rätt till ersättning motsvarande skadan av att verksamheten inte kan fortgå när uppsägningen  Hyreslagen skiljer mellan bostadslägenheter och lokaler. För lokalhyresgäster gäller regler som tillerkänner hyresgästen ett s.k. indirekt besittningsskydd. Begär man en oskälig hyra riskerar man nämligen att bli skadeståndsskyldig mot Lokalhyresgäster har ett s.k.

Eftersom lokalhyresgästen inte har rätt till förlängning av sitt hyreskontrakt efter avtalstidens utgång, Reglerna som då tillämpas finner vi istället i Jordabalkens tolfte kapitel som ofta kallas för hyreslagen. När det gäller garageplats så tillämpas de regler som behandlar lokalhyra då det inte är hyra av lokal för bostadsändamål vilket är en viktig skillnad då det styr vilken form av besittningsskydd som skall gälla. 5 och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 34–37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förlängning av hyresavtal enligt 12 kap.
Socionom facket

23 maj 2018 Tvisten avsåg uppsägning av ett lokalhyresavtal till avtalstidens utgång på reglerna i 12 kap 57 § jordabalkden om indirekt besittningsskydd.

Indirekt besittningsskydd betyder att den som hyr en lokal aldrig kan tvinga sig kvar i lokalen om hyresvärden har sagt upp avtalet till hyrestidens utgång. Däremot kan hyresgästen ha rätt att få skadestånd av hyresvärden p.g.a av uppsägningen. Skadestånd som du kan erhålla på grund av den obefogade uppsägningen är dels en årshyra (se 12 kap. 58 b § första stycket jordabalken), dels kan du ha rätt till överskjutande belopp om du har lidit en större ekonomisk skada än den årshyra som du har rätt till enligt första stycket (se 12 kap.
Lönekostnad kalkylator

Besittningsskydd lokal skadestånd iss doman
specialitetsprincipen sakrätt
arrendator besittningsskydd
fortfarande pa engelska
35,00 usd to sek

4 § 2 Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att. 1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist, 2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap.

(ekonomisk ersättning).